زیبایی شناسی از مصداق به مفهوم
 • بررسی زیبایی شناسی معماری مدرن

  زیبایی شناسی درمعماری مدرن از تحلیل این آثار معماری می توان چنین نتیجه گیری کرد که اصول زیباشناسی معماری ...

  زیبایی شناسی درمعماری مدرن از تحلیل این آثار معماری می توان چنین نتیجه گیری کرد که اصول زیباشناسی معماری مدرن بر طبق نظریه گشتالت , اصولی ثابت و نامتغیر نیستند, بلکه این اصول برای هر منطقه, هر فرهنگ و ...

  ادامه مطلب
 • زیبایی در معماری

  زیبایی در معماری زيبايي جاذبه اي است ازلي، که هنر پل ارتباط بين آن و انسان است. درک زيبايي موهبتي است اله ...

  زیبایی در معماری زيبايي جاذبه اي است ازلي، که هنر پل ارتباط بين آن و انسان است. درک زيبايي موهبتي است الهي و پايگاهي ذهني که به عينيت مي انجامد؛ و هنر بدون آن کالبدي است بي روح و خالي از جاذبه. در اين ...

  ادامه مطلب