پایان نامه کارشناسی معماری موزه هنرهای معاصر

پایان نامه کارشناسی معماری طراحی موزه مردم و دریا
آذر ۲۸, ۱۳۹۶
شهرک مسکونی چاپل
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

فهرست

فصل اول: اهداف و ضرورت‌‌های ایجاد طرح

بخش اول: موزه……………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                       . ۲

۱-۱-۱تعريف موزه…………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۲

۱-۱-۲معناي لغوي و اصطلاحي موزه………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۲

۱-۱-۳انواع موزه ها………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۲

۱-۱-۳-۱ موزه فضاي باز………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۳

۱-۱-۳-۲موزه هاي مردم شناسي……………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۳

۱-۱-۳-۳كاخ موزه ها……………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۳

۱-۱-۳-۴موزه هاي هنري………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۳

۱-۱-۳-۵موزه علوم و تاریخ طبيعي………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۴

۱-۱-۳-۶موزه هاي محلي يا منطقه اي…………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۴

۱-۱-۳-۷موزه هاي سيار………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۴

۱-۱-۳-۸پارك موزه ها………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۴

۱-۱-۳-۹موزه هاي نظامي………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۴

۱-۱-۳-۱۰موزه هاي انديشمندان……………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۴

۱-۱-۴تاريخچه موزه……………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۵

بخش دوم: انواع هنر و سبک‌های آن………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۱۰

۱-۲-۱هنر……………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۱۰

۱-۲-۲ارائه دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم هنر………………………………………….                                                                                                                                                                           ۱۰

۱-۲-۳دسته بندي هنر ها………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۱۴

۱-۲-۳-۱مجسمه‌‌‌‌‌‌سازي‌………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۱۴

۱-۲-۳-۲معماري………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۱۴

۱-۲-۳-۳نقاشي……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۱۴

۱-۲-۳-۴موسيقي………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۱۵

۱-۲-۳-۵رقص……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۱۵

۱-۲-۳-۶تئاتر……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۱۵

۱-۲-۳-۷سينما……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۱۶

۱-۲-۴بررسی هنرهای هفتگانه………………………………………………………………………..               ۱۶

۱-۲-۴-۱مختصری درباره مجسمه سازی………………………………………………………….               ۱۶

۱-۲-۴-۱-۱ریشه ها و رویکرد های مجسمه سازی در ایران………………………………..                                                                                                                                                                           ۱۷

۱-۲-۴-۲نقاشی……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۱۹

۱-۲-۴-۲-۱سبک های معروف نقاشی………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۲۰

۱-۲-۴-۲-۲نگاهی به سبک های معاصر نقاشی…………………………………………………                                                                                                                                                                           ۲۱

۱-۲-۴-۲-۳تحولات نقاشی ایران……………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۲۳

۱-۲-۴-۲-۴ نقاشی در ایران………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۲۴

۱-۲-۴-۳ معماری…………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۲۸

۱-۲-۴-۳-۱ معماری مدرن (نوین)………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۳۰

۱-۲-۴-۳-۲ سبک های معماری……………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۳۱

۱-۲-۴-۳-۳ بررسی مکاتب معماری معاصر……………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۳۳

۱-۲-۴-۳-۳-۱ معماری مدرن………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۳۳

۱-۲-۴-۳-۳-۲ معماری مدرن اولیه………………………………………………………………..                                                                                                                                                                      ۳۳

۱-۲-۴-۳-۳-۳ معماری مدرن متعالی…………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۳۶

۱-۲-۴-۳-۳-۴ معماري مدرن متاخر……………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۴۱

۱-۲-۴-۳-۳-۵ معماري بعد از مدرن………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۴۲

۱-۲-۴-۳-۳-۶ معماري پست مدرن………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۴۳

۱-۲-۴-۳-۳-۷ معماري هاي-تك و اكو ـ تك ………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۴۴

۱-۲-۴-۳-۳-۷-۱ معماری هاي-تك………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۴۴

۱-۲-۴-۳-۳-۷-۲ معماری اکو ـ تک……………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۴۶

۱-۲-۴-۳-۳-۸ معماري نئو كلاسيك……………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۴۷

۱-۲-۴-۳-۳-۹ معماري ديكانستراكشن………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۴۸

۱-۲-۴-۳-۳-۱۰ معماري فولدينگ…………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۴۹

۱-۲-۴-۳-۳-۱۱ معماري پيدايش كيهاني غير خطي………………………………………                                                                                                                                                                           ۵۱

۱-۲-۴-۳-۴ رویکردی به هویت معماری معاصر ایران……………………………………….                                                                                                                                                                           ۵۳

۱-۲-۴-۴ رقص…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۵۸

۱-۲-۴-۴-۱ انواع هنر رقص…………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۵۹

۱-۲-۴-۴-۱-۱ رقص باله………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۵۹

۱-۲-۴-۴-۱-۲ رقص سنتی و یا رقص ملی……………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۵۹

۱-۲-۴-۴-۱-۳ رقص فولکلر………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۶۰

۱-۲-۴-۴-۱-۴ رقص بالروم……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۶۰

۱-۲-۴-۴-۱-۵ رقص آئینی……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۶۰

۱-۲-۴-۴-۲ مطالعات رقص…………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۶۱

۱-۲-۴-۴-۳ طبقات رقص……………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۶۲

۱-۲-۴-۴-۴ رقص ایران………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۶۲

۱-۲-۴-۵  موسیقی………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۶۳

۱-۲-۴-۵-۱ریشه‌یابی واژه موسیقی………………………………………………………………..               ۶۳

۱-۲-۴-۵-۲تعاریف گذشتگان درباره موسیقی………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۶۳

۱-۲-۴-۵-۳پیدایش موسیقی………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۶۳

۱-۲-۴-۵-۳-۱پیدایش موسیقی در ملل………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۶۴

۱-۲-۴-۵-۴دستگاه……………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۶۸

۱-۲-۴-۵-۵آواز…………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۶۹

۱-۲-۴-۵-۶موسیقی سنتی ایرانی………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۶۹

۱-۲-۴-۵-۷مبداء و منشاء موسیقی……………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۷۲

۱-۲-۴-۵-۸موسیقی و زمان………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۷۳

۱-۲-۴-۵-۹موسیقی یا زبان…………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۷۴

۱-۲-۴-۶تئاتر……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۷۴

۱-۲-۴-۶-۱پیشینه………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۷۵

۱-۲-۴-۷سینما……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۷۵

۱-۲-۴-۷-۱تاریخچه……………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۷۵

۱-۲-۴-۷-۲سینمای ایران…………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۷۶

بخش سوم: هنر معاصر…………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۸۰

۱۳-۱هنرهاي معاصر…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۸۰

۱-۳-۲هنرهای معاصرایران……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۸۵

۱-۳-۲-۱تقسيم بندي دوره هاي هنر معاصر ايران…………………………………………….                                                                                                                                                                           ۸۶

۱-۳-۲-۲رويكرد هاي جديد در هنر………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۸۷

بخش چهارم: هنرهای هفت‌گانه و ارتباط آن با معماری………………………………………..                                                                                                                                                                           ۸۸

۱-۴-۱رابطه معماری و مجسمه سازی……………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۸۸

۱-۴-۲رابطه معماری و نقاشی………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۹۰

۱-۴-۳معماری موسیقی مجسم………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۹۶

۱-۴-۳-۱ارتباط معماری و موسیقی…………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۹۶

۱-۴-۳-۲از معماری تا موسیقی………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           ۹۸

۱-۴-۳-۳شعر درمعماری……………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           ۹۸

۱-۴-۴رقص و معماری…………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                           ۱۰۰

۱-۴-۵معماری و سینما…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۰۲

۱-۵ نتيجه گيري فصل…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                   ….. ۱۱۰

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                   ….. ۱۱۲

 

فصل دوم: مبانی نظری پروژه

۲-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                   ….. ۱۱۵

۲-۲معماری موزه…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۱۶

۲-۳مبانی نظری موزه‌ها…………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۱۷

۲-۴تئوری های جدید موزه سازی…………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۱۸

۲-۵معماری غیر خطی ,معماری سیال…………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۲۰

۲-۵-۱مارکوس نوواک معماری سیال………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۲۸

۲-۵-۲استفان پرلا: ابر سطح یا فضای مجازی……………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۲۸

۲-۵-۳یادمان گرایی بی وزن: تجسمی از سلول محافظ………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۲۹

۲-۵-۴معماری سیال: فن آوری طراحی به صورت پارامتری………………………………….                                                                                                                                                                ۱۳۰

۲-۵-۵ابر سطح: معماری دارای اثر متقابل………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۳۲

۲-۵-۶ ویژگی‌های معماری غیر خطی…………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۱۳۵

۲-۶معماری و حرکت……………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۴۴

۲-۶-۱ حرکت و مفهوم آن……………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۴۷

۲-۶-۱-۱حرکت فیزیکی………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۱۴۸

۲-۶-۱-۲حرکت بصری…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۱۴۸

۲-۶-۱-۳حرکت خیالی……………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۱۴۸

۲-۶-۲بررسی تعاریف حرکت……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۴۹

۲-۶-۲-۱حرکت فکر……………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۴۹

۲-۶-۲-۲حرکت فیزیکی…………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۴۹

۲-۶-۳بررسی حرکت در معماری………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۵۰

۱۲-۶-۳-۱حرکت ذهن  نسبت به معنا……………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۵۱

۲-۶-۳-۲حرکت ناشی از نیروهای محیطی…………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۵۱

۲-۶-۴عوامل ایجاد حرکت……………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۵۱

۲-۶-۵حرکت در میان خطوط…………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۱۵۳

۲-۷فرمهای پویا……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۵۶

۲-۸دفرمه شدن…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۵۷

۲-۹بی مرزی، شفافیت…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۵۹

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۶۴

 

فصل سوم:مبانی مطالعات طرح

بخش اول: برنامه فيزيكي………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۶۶

۳-۱برنامه فيزيكي…………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۶۶

۳-۱-۱بخش اداری…………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۶۷

۳-۱-۲بخش فرهنگی – نمایشگاهی…………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۶۷

۳-۱-۳بخش آموزشی………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۷۱

۳-۱-۴بخش کمک آموزشی……………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۷۲

۳-۱-۵بخش خدماتی………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۱۷۳

۳-۱-۵-۱بخش خدمات پشتیبانی……………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۱۷۳

۳-۱-۵-۱-۱سازه و تأسيسات‌……………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۱۷۳

۳-۱-۵-۱- ۲برق…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۷۶

۳-۱-۵-۱-۳تجهيزات نظافت……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۷۷

۳-۱-۵-۲بخش خدمات رفاهی………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۱۷۸

بخش دوم: استانداردها…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۷۹

۳-۲-۱استاندارد های شهری…………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۷۹

۳-۲-۲استانداردهای عمومی فضاها…………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۸۰

۳-۲-۲-۱ استانداردهای فضاهای اداری خدماتی…………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۸۱

۳-۲-۲-۲ استانداردهای بخش فرهنگی – نمایشگاهی………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۸۱

۳-۲-۲-۳ استانداردهای بخش آموزشی…………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۱۸۸

بخش سوم : دیاگرام‌های روابط فضایی………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۹۰

۳-۳-۱ دیاگرام فضایی زیرزمین……………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۰

۳-۳-۲ دیاگرام فضایی لابی……………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۹۱

۳-۳-۳ دیاگرام فضایی گالری…………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۹۲

۳-۳-۴ دیاگرام فضایی آمفی‌تئاتر…………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۳

۳-۳-۵ دیاگرام فضایی کافی‌شاپ (رستوران)……………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۹۴

۳-۳-۶ دیاگرام فضایی بخش اداری…………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۹۵

۳-۳-۷ دیاگرام فضایی بخش آموزشی……………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۶

۳-۳-۸ دیاگرام فضایی کمک‌آموزشی……………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۷

بخش چهارم : تحلیل نمونه‌های موجود……………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۹

۳-۴-۱موزه هنرهای معاصر بیلبائو……………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۹۹

۳-۴-۲موزه هنر میلواکی………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۰۸

۳-۴-۳موزه‌ی هنرهای معاصرتهران…………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۱۷

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۲۵

 

فصل چهارم: شناخت محیط طرح

بخش اول: اقلیم………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۲۷

۴-۱-۱مطالعات منطقه اي و محيطي……………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۲۷

۴-۱-۲ويژگي معماري مناطق سرد…………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۳۰

۴-۱-۳تأثير محوطه ساختمان در كنترل جهت و سرعت باد………………………………….                                                                                                                                                                ۲۳۰

۴-۱-۴انتخاب مصالح ساختماني در مناطق سرد…………………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۳۱

۴-۱-۵انتخاب جهت استقرار ساختمان و پارامتر مرتبط با آن………………………………..                                                                                                                                                                ۲۳۱

۴-۱-۶دماي هواي همدان………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۳۲

۴-۱-۷رطوبت نسبي……………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۳۲

۴-۱-۷وزش باد……………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۳۳

۴-۱-۸تابش خورشيد………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۳۳

۴-۱-۹تأثير نتايج مطالعات اقليمي بر استخوان بندي طرح…………………………………..                                                                                                                                                               ۲۳۴

۴-۱-۱۰مقايسه تطبيقي طرح با شرايط اقليمي…………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۳۴

بخش دوم: تحلیل سایت…………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۳۶

۴-۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۳۶

۴-۲-۲بررسي زيست محيطي…………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۳۶

۴-۲-۲-۱كوه………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۳۶

۴-۲-۲-۲پوشش گياهي…………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۳۷

۴-۲-۲-۳ترافيك…………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۳۸

۴-۲-۳تحليل سايت……………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۳۸

۴-۲-۳-۱مكان طرح……………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۳۸

۴-۲-۳-۲ مساحت و شكل زمين………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۴۰

۴-۲-۳-۳ شيب زمين…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۴۰

۴-۲-۳-۴ كاربري ها و تراكم ساختماني زمين هاي اطراف سايت…………………………..                                                                                                                                                                ۲۴۱

۴-۲-۳-۵ دسترسي ها……………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۴۱

۴-۲-۳-۶آلودگي صوتي………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۴۶

۴-۲-۳-۷ ديد و منظر…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۴۶

۴-۲-۳-۸ جهت وزش باد………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۴۷

۴-۲-۳-۹ جهت تابش آفتاب……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۵۰

۴-۳ نتيجه گيري فصل……………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۵۳

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۵۴

 

فصل پنجم:روند طراحی

۵ـ۱ ویژگیهای ساختمانی موزه………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۵۶

۵ـ۱ـ۱  قابلیت گسترش و انعطاف پذیری……………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۵۶

۵ـ۱ـ۲  زیبا شناسی موزه…………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۵۶

۵ـ۱ـ۳  مکان قرارگیری ساختمان موزه…………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۵۷

۵ـ۱ـ۴  فضای سبز موزه………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۵۷

۵ـ۱ـ۵  ایمنی و حفاظت…………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۵۷

۵ـ۲بررسی کانسپت طراحی……………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۵۸

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۹۹

 

فصل ششم: سازه وتأسیسات

سازه وتأسیسات……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۳۰۱

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۳۰۲


فهرست دیاگرام‌ها :‌

۳-۳-۱ دیاگرام فضایی زیرزمین……………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۰

۳-۳-۲ دیاگرام فضایی لابی……………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۹۱

۳-۳-۳ دیاگرام فضایی گالری…………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۹۲

۳-۳-۴ دیاگرام فضایی آمفی‌تئاتر…………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۳

۳-۳-۵ دیاگرام فضایی کافی‌شاپ (رستوران)……………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۹۴

۳-۳-۶ دیاگرام فضایی بخش اداری…………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۹۵

۳-۳-۷ دیاگرام فضایی بخش آموزشی……………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۶

۳-۳-۸ دیاگرام فضایی کمک‌آموزشی……………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۷


فهرست تصاویر:

شکل ۱-نمونه فرم سیال…………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۲۰

شکل ۲-نمونه فرم سیال…………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۲۱

شکل ۳- موزه گوگنهایم بیلبائو………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۲۲

شکل۴- فرودگاه J.F.K نیویورک اثر سارنین…………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۲۳

شکل ۵- فرودگاه J.F.K نیویورک اثر سارنین……………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۲۴

شکل ۶- سالن اپرای سیدنی اثر یورن اتسن………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۲۴

شکل ۷،۸- سالن اپرای سیدنی اثر یورن اتسن…………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۲۵

شکل۹- نمونه‌ی معماری سیال…………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۲۶

شکل ۱۰- موزه گوگنهایم بیلبائو……………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۱۳۴

شکل ۱۱- موزه گوگنهایم بیلبائو……………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۱۳۵

شکل ۱۲- regium-waterfront-zaha-hadid………………………………………………..         ۱۳۷

شکل ۱۳- regium-waterfront-zaha-hadid………………………………………………..           ۱۳۷

شکل ۱۴- regium-waterfront-zaha-hadid……………………………………………….              ۱۳۸

شکل ۱۵- zaha_dubai-opera-house_sq……………………………………………………        ۱۳۸

شکل ۱۶- zaha_external-render_sq…………………………………………………………           ۱۳۹

شکل ۱۷- zaha_madrid-civil-courtssq………………………………………………………           ۱۳۹

شکل ۱۸- zaha_nordpark-cable-railway………………………………………………….         ۱۴۰

شکل ۱۹- zaha_madrid-civil-courtssq………………………………………………………        ۱۴۰

شکل ۲۰- zaha-dubai-towers-lg………………………………………………………………..           ۱۴۱

شکل ۲۱- ۱۴۲   موزه ماكسيmaxxi museum اثر زاحا حدید……………………………………..                                                                                                                                                           

شکل ۲۲- squzha_cp_fg_019…………………………………………………………………….     ۱۴۲

شکل ۲۳- squzha_guggenheim-hermitagess………………………………………….      ۱۴۳

شکل ۲۴- squzha_guggenheim-hermitagess………………………………………….       ۱۴۳

شکل ۲۵- ۱۴۴ پروژه تفرجگاه جزیره گنج در Bhillai هندوستان………………………………                                                                                                                                                                

شکل ۲۶- ۱۴۵باغ شاهزاده ماهان کرمان………………………………………………………………….                                                                                                                                                                

شکل ۲۷- The Sage Gateshead، Norman Foster……………………………………..          ۱۴۵

شکل ۲۸- مسجد امام اصفهان…………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۴۷

شکل ۲۹- نمونه‌ی حرکت در طراحی………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۵۰

شکل ۳۰- اهرام ثلاثه مصر……………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۱۵۳

شکل ۳۱- غرفه‌ای نمایشگاهی در اوکراین (ایجاد حرکت با ستفاده از خطوط)………….                                                                                                                                                                ۱۵۴

شکل ۳۲- غرفه‌ای نمایشگاهی در اوکراین………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۵۴

شکل ۳۳و۳۴- غرفه‌ای نمایشگاهی در اوکراین…………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۵۵

شکل ۳۵- غرفه‌ای نمایشگاهی در اوکراین…………………………………………………………                                                                                                                                                               ۱۵۸

شکل ۳۶- کلیسای زیارتی نوتردام دوئو…………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۱۵۸

شکل ۳۷- نمونه‌ی دفرمیشن……………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۱۵۸

شکل ۳۸- نمونه‌ای از بی‌مرزی و شفافیت…………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۵۹

شکل ۳۹- یادمان هولوکاست در برلین، طراح: پیتر آیزنمن…………………………………..                                                                                                                                                                ۱۶۰

شکل ۴۰- مرکز سونی در برلین…………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۶۱

شکل ۴۱ـ گنبد شیشه‌ای مجلس آلمان (رایشتاک)……………………………………………..                                                                                                                                                                ۱۶۲

شکل ۴۲و۴۳- پوتسدام پلاتز، طراح: رنتزو پیانو…………………………………………………                                                                                                                                                                ۱۶۳

شکل ۴۴- نمونه‌هایی از محفظه‌های آثار در موزه/گالری………………………………………..                                                                                                                                                               ۱۸۴

شکل ۴۵- نمونه‌هایی از طرح‌های شماتیک نمایش آثار با نورپردازی……………………….                                                                                                                                                               ۱۸۵

شکل ۴۶- استاندارد فضاهای طراحی شده برای کار با دوربین و بدون انجام کار ……….                                                                                                                                                                ۱۸۶

شکل ۴۷- استانداردهای کلی در مورد مبلمان کتابخانه…………………………………….    ۱۸۹

شکل ۴۸- استانداردهای کلی میز و صندلی کتابخانه……………………………………………                                                                                                                                                                ۱۸۹

شکل ۴۹- موزه هنرهای معاصر بیلبائو……………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۱۹۹

شکل ۵۰- موزه هنرهای معاصر بیلبائو……………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۰۱

شکل ۵۱و۵۲- موزه هنرهای معاصر بیلبائو………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۰۴

شکل ۵۳و۵۴- موزه هنرهای معاصر بیلبائو………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۰۵

شکل ۵۵- پلان موزه‌ی هنرهای معاصر بیلبائو…………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۰۶

شکل ۵۶- نمای شمالی موزه‌ی هنرهای معاصر بیلبائو…………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۰۶

شکل ۵۷و۵۸- موزه هنرهای معاصر بیلبائو………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۰۷

شکل ۵۹- موزه هنر میلواکی……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۰۸

شکل ۶۰- اسکیس اولیه موزه‌ی هنر میلواکی……………………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۱۰

شکل ۶۱- اسکیس موزه‌ی هنر میلواکی……………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۱۱

شکل ۶۲- موزه‌ی هنر میلواکی‌…………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۱۱

شکل ۶۳- موزه‌ی هنر میلواکی………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۱۲

شکل ۶۴- موزه‌ی هنر میلواکی…………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۱۳

شکل ۶۵و۶۶- موزه‌ی هنر میلواکی…………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۱۴

شکل ۶۷و۶۸- موزه‌ی هنر میلواکی…………………………………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۱۵

شکل ۶۹ ، ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳- موزه‌ی هنر های معاصرتهران…………………………………                                                                                                                                                                ۲۱۶

شکل ۷۴- پلان موزه‌ی‌‌‌ هنر های معاصرتهران…………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۱۹

شکل ۷۵- ورودی موزه‌ی‌‌‌ هنر های معاصرتهران………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۱۹

شکل ۷۶-نورگیرهای موزه‌ی‌‌‌ هنر های معاصرتهران……………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۲۰

شکل ۷۷-سایت پلان موزه‌ی‌‌‌ هنر های معاصرتهران…………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۲۰

شکل ۷۸-سایت پلان موزه‌ی‌‌‌ هنر های معاصرتهران…………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۲۱

شکل ۷۹و۸۰- آثار باغ تندیس موزه‌ی هنر های معاصرتهران………………………………..                                                                                                                                                                ۲۲۲

شکل ۸۱و۸۲- گالری موزه‌ی هنر های معاصرتهران……………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۲۳

شکل ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵- آثار بخش گنجینه…………………………………………………………….   ۲۲۴

شکل۸۶ استان همدان به تفکیک شهرستان………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۲۸

شکل ۸۷-موقعیت استان همدان در تقسیمات کشوری……………………………………….                                                                                                                                                               ۲۲۸

شکل ۸۸-کوه‌های موجود در جنوب سایت…………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۳۷

شکل ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱- پوشش گیاهی سایت…………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۳۷

شکل ۹۲ و ۹۳- بلوار فلسطین………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۳۸

شکل ۹۴- دید به پارک و مقبره‌ی عین‌القضات در  ………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۳۸

شکل ۹۵- پارک واقع در  ضلع جنوب………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۳۹

شکل ۹۶- دید به مقبره‌ی عین‌القضات……………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۳۹

شکل ۹۷- ابعاد سایت………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۴۰

شکل ۹۸- شیب سایت…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۴۱

شکل ۹۹- خیابان فرعی منتهی به آرامگاه باباطاهر………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۴۲

شکل ۱۰۰- بلوار فلسطین…………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۴۲

شکل ۱۰۱- ابتدای بلوار فلسطین و آرامگاه باباطاهر……………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۴۲

شکل ۱۰۲- خیابان بهارستان…………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۴۳

شکل ۱۰۳-مجاورت پارک با بلوار فلسطین………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۴۳

شکل ۱۰۴و۱۰۵- خیابان‌های فرعی سایت……………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۴۴

شکل ۱۰۶- پارک و خیابان فرعی مجاور سایت……………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۴۵

شکل ۱۰۷- دسترسی‌ها و گره‌های مجاور سایت……………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۴۵

شکل ۱۰۸- آلودگی صوتی………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۴۶

شکل ۱۰۹- دید و منظر…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۴۷

شکل ۱۱۰- جهت باد مطلوب و نامطلوب………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۵۰

شکل ۱۱۱- طلوع و غروب خورشید در فصل‌های مختلف……………………………………….                                                                                                                                                                ۲۵۱

شکل ۱۱۲- موقعیت خورشید و تابش آفتاب در تابستان……………………………………….                                                                                                                                                                ۲۵۱

شکل ۱۱۳- موقعیت خورشید و تابش آفتاب در زمستان………………………………………                                                                                                                                                               ۲۵۲

شکل ۱۱۴- موقعیت خورشید و تابش آفتاب درسایت…………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۵۲

شکل ۱۱۵و ۱۱۶- اسکیس‌های اولیه……………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۵۹

شکل ۱۱۷و ۱۱۸- اسکیس‌های اولیه……………………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۵۹

شکل ۱۱۹و ۱۲۰- ماکت‌های اتود اولیه، تأیید نشده……………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۶۰

شکل ۱۲۱و ۱۲۲- ماکت‌های اتود اولیه، تأیید نشده………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۶۰

شکل ۱۲۳و ۱۲۴- ماکت‌های اتود اولیه، تأیید شده………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۶۰

شکل ۱۲۵- ترکیب‌های مختلف سه حجم تأیید شده،… ……………………………………….                                                                                                                                                                ۲۶۱

شکل ۱۲۶- ترکیب‌های مختلف سه حجم تأیید شده،… ……………………………………….                                                                                                                                                                ۲۶۱

شکل ۱۲۷- ترکیب‌های مختلف سه حجم تأیید شده،… ……………………………………….                                                                                                                                                                ۲۶۲

شکل ۱۲۸- ترکیب‌های مختلف سه حجم تأیید شده،… ……………………………………….                                                                                                                                                                ۲۶۲

شکل ۱۲۹- ترکیب‌های مختلف سه حجم تأیید شده،… ……………………………………….                                                                                                                                                               ۲۶۳

شکل ۱۳۰- ترکیب‌های مختلف سه حجم تأیید شده،…………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۶۳

شکل ۱۳۱- ترکیب‌ سه حجم تأیید شده در ترکیب‌ها…………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۶۴

شکل ۱۳۲- اضافه شدن و ترکیب حجم‌های دیگر متناسب با سه حجم اول……….. …..                                                                                                                                                               ۲۶۴

شکل ۱۳۳- پلان اولیه‌ی طبقه‌ی همکف…………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۶۵

شکل ۱۳۴- پلان اولیه‌ی طبقه‌ی اول………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۶۵

شکل ۱۳۵- پلان اولیه‌ی طبقه‌ی دوم…………………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۶۶

شکل ۱۳۶- روند طراحی پلان‌ها (طبقه اول)……………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۶۶

شکل ۱۳۷- روند طراحی پلان‌ها(طبقه دوم)………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۶۷

شکل ۱۳۸- روند طراحی پلان‌ها(طبقه همکف و اول)……………………………………………                                                                                                                                                               ۲۶۷

شکل ۱۳۹- روند طراحی پلان‌ها(طبقه همکف و اول)……………………………………………                                                                                                                                                               ۲۶۸

شکل ۱۴۰- روند طراحی پلان‌ها(طبقه همکف)…………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۶۸

شکل ۱۴۱- روند طراحی پلان‌ها(طبقه همکف)…………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۶۹

شکل ۱۴۲- روند طراحی پلان‌ها(طبقه همکف)…………………………………………………….                                                                                                                                                                ۲۶۹

شکل ۱۴۳- روند طراحی پلان‌ها(طبقه همکف)……………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۷۰

شکل ۱۴۴- روند طراحی پلان‌ها(طبقه همکف)……………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۷۰

شکل ۱۴۵- روند طراحی پلان‌ها(طبقه همکف)……………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۷۱

شکل ۱۴۶- روند طراحی پلان‌ها(طبقه اول)…………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۷۱

شکل ۱۴۷- روند طراحی پلان‌ها(طبقه دوم)………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۷۲

شکل ۱۴۸- روند طراحی پلان‌ها(طبقه همکف)……………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۷۲

شکل ۱۴۹- روند طراحی پلان‌ها (طبقه اول)………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۷۳

شکل ۱۵۰- روند طراحی پلان‌ها (طبقه همکف)……………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۷۳

شکل ۱۵۱- روند طراحی پلان‌ها (طبقه اول)………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۷۴

شکل ۱۵۲- روند طراحی پلان‌ها (طبقه همکف)……………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۷۴

شکل ۱۵۳- روند طراحی پلان‌ها (طبقه همکف)…………………………………………….. …..                                                                                                                                                               ۲۷۵

شکل ۱۵۴- طرح اولیه‌ی ورودی (حول مخروط تعریف شده)…………………………………                                                                                                                                                               ۲۷۷

شکل ۱۵۵- ورودی حول مخروط تعریف شده……………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۷۸

شکل ۱۵۶- ورودی در امتداد گالری اصلی تعریف شده…………………………………………                                                                                                                                                               ۲۷۸

شکل ۱۵۷و۱۵۸- روند طراحی آمفی‌تئاتر و ورودی اصلی………………………………………                                                                                                                                                               ۲۷۹

شکل ۱۵۹- روند طراحی آمفی‌تئاتر و ورودی اصلی………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۸۰

شکل ۱۶۰- روند طراحی آمفی‌تئاتر و ورودی اصلی ……………………………………………..                                                                                                                                                                ۲۸۰

شکل ۱۶۱و۱۶۲- روند طراحی طبقه‌ی اول و دوم بخش اداری………………………………….                                                                                                                                                                ۲۸۱

شکل ۱۶۳- طراح اولیه گالری موقت………………………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۸۲

شکل ۱۶۴- طراحی وید و ارتباط بصری بین گالری‌های اصلی………………………………..                                                                                                                                                               ۲۸۲

شکل ۱۶۵-روند طراحی و بررسی سیرکولاسیون حرکتی در گالری…………………………                                                                                                                                                               ۲۸۲

شکل ۱۶۶- انواع گالری‌های طراحی شده……………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۸۳

شکل ۱۶۷- انواع گالری‌های طراحی شده……………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۸۳

شکل ۱۶۸- انواع گالری‌های طراحی شده……………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۸۴

شکل ۱۶۹-طرح نهایی گالری‌ اصلی در طبقه‌ی همکف………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۸۴

شکل ۱۷۰- روند طراحی بخش آموزشی، طبقه‌ی همکف………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۸۵

شکل ۱۷۱- روند طراحی بخش آموزشی، طبقه‌ی همکف………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۸۶

شکل ۱۷۲- روند طراحی بخش آموزشی، طبقه‌ی همکف……………………………………….                                                                                                                                                               ۲۸۶

شکل ۱۷۳- روند طراحی بخش آموزشی، طبقه‌ی همکف……………………………………….                                                                                                                                                               ۲۸۶

شکل ۱۷۴- روند طراحی بخش آموزشی، طبقه‌ی همکف……………………………………….                                                                                                                                                               ۲۸۷

شکل ۱۷۵- روند طراحی بخش آموزشی، طبقه‌ی همکف……………………………………….                                                                                                                                                               ۲۸۷

شکل ۱۷۶- روند طراحی بخش آموزشی، طبقه‌ی سوم…………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۸۷

شکل ۱۷۷- فضای لازم برای دورزدن کامیون………………………………………………………                                                                                                                                                               ۲۸۸

شکل ۱۷۸- طراح اولیه‌ زیرزمین، تأیید نشده…………………………………………………….                                                                                                                                                               ۲۸۹

شکل ۱۷۹- طراحی زیرزمین، تأیید نشده…………………………………………………………..                                                                                                                                                               ۲۸۹

شکل ۱۸۰- طراحی زیرزمین، تأیید شده……………………………………………………………                                                                                                                                                                ۲۹۰

 

فهرست جداول:

جدول ۱- باد غالب و حداکثر سرعت وزش باد…………………………………………………..   ۲۴۸                                                                                                                                                           

فهرست نمودارها:

نمودار ۱- جهت و سرعت باد در شهر همدان……………………………………………………….   ۲۴۹                                                                                                                                                          

فهرست نقشه‌ها:

پلان طبقه همکف…………………………………………………………………………………… ۲۹۱

پلان طبقه اول……………………………………………………………………………………….. ۲۹۲

پلان طبقه دوم………………………………………………………………………………………. ۲۹۳

پلان طبقه سوم……………………………………………………………………………………… ۲۹۴

پلان زیر زمین………………………………………………………………………………………. ۲۹۵

مقطع (برش) A-A…………………………………………………………………………………. 296

مقطع (برش) B-B………………………………………………………………………………… 297

سایت پلان……………………………………………………………………………………………. ۲۹۸

پلان ستون گذاری و درز انقطاع……………………………………………………………….. ۳۰۱

چکیده:

هنر آشناترين واژه‌اي است كه در روزگار ما به غريبانه‌ترين شكلي به حيات خود ادامه مي دهد. آشنا گفته می شود، چون هركس در مورد آن اطلاعي كم يا زياد و نظري مخصوص دارد؛ و معمولاً نيز هركس به طريقي  و به نوعي  از آن در زندگي خصوصي و اجتماعي خود استفاده مي‌كند.

امروزه ساده ترين، بهترين و موأثرترين وسيلة القاي نظريات ، ايدئولوژيها و پيامهاي سياسي ـ اجتماعي ، و با نفوذترين عامل در تغيير يا ايجاد ارزشها، گرايشهاي فردي و اجتماعي و حتي پنهاني ترين لايه هاي شخصيت فردي چون عشق يا نفرت و همين طور رايج‌ترين شكل سرگرمي، تفريح و گذران اوقات، نه فقط اوقات فراغت، همان هنر است.

هنري كه تا اين حد و از سطحي ترين تا عميق ترين لايه هاي حيات اجتماعي و فردي بشر را زير سيطره‌ی خود دارد، آن چنان غريبانه و ناشناس مي‌زيد كه گويي كسي را هواي تجديد نظر در حكم محكوميت آن نيست. هنري كه مي تواند نقشي پيامبرگونه داشته باشد، در قرن بيستم نقش ، عملكرد و وظيفه‌ی واقعي خود را فراموش كرده و به آلتي تفنني در دست عده‌اي معدود وفارغ از انديشه‌ی جامعه و حيات بشري بدل شده است.

اين غربت هنر معلول ناشناخته ماندن آن يا بهتر بگوييم شناخت سطحي از آن در جامعه است. جامعه شناسي هنر، هرچند به لحاظ جامعه شناسي بودن،متعهد به عدم قضاوت ارزشي و پيشداوري در موضوع و رسالت يا هدف هنر است ، در عين حال مي‌تواند با واقع بيني به شناسايي و معرفي ابعاد تأثير و تأثر هنر و جامعه بپردازد و هنر را از آلايش اين هدف ظاهري، يعني وسيله‌ی تفنن بودن، پاك كند و امكان تجديدنظر درباره‌ی آن را به جامعه بدهد.

در این راستا حضور فضاهایی که در آن به هنر و تأثیرات آن در زندگی اجتماعی پرداخته شود، احساس می‌شود. موزه‌های هنر می‌تواند این نقش را به خوبی با به نمایش گذاشتن آثار هنری هنرمندان معاصر، آموزش هنرهای گوناگون و در اختیار گذاشتن اطلاعات هنری ایفا کنند.

با وجود این‌که همدان استانی است با قدمت و تاریخ فرهنگی بالا و با توجه به توریستی بودن، میزان جمعیت، میزان هنرمندان و معماران و ارزش بالایی که مردم این خطه برای هنر قائل می‌شوندو …، لزوم احداث موزه‌ی در این شهر نه‌تنها قابل توجیه بلکه وجودش لازم می‌نماید.

این پایان‌نامه شامل شش فصل است، درفصل اول اهداف و ضرورت‌های طرح با ذکر توضیح در باره‌ی موزه، هنر، هنر معاصر و انواع آنها و تأثیرات متقابل انواع هنر معماری در بخش‌های مختلف پرداخته می‌شود تا موضوع را قابل فهم‌تر کند و لزوم ایجاد آن را آشکارتر سازد.

در فصل دوم به بیان مبانی نظری موزه‌ها و مبانی نظری طرح که معماری غیر خطی یا سیالیت می‌باشد پرداخته شده و خود سیالیت غیر از خصوصیاتی که در خطوط و احجام آن باید دیده شود  شامل شفافیت (بی‌مرزی)، حرکت،پویایی و دفرمه شدن می‌باشد که در این فصل به تفضیل توضیح داده شده است.

در فصل سوم به بیان مبانی مطالعات طرح که خود شامل چهار بخش می‌شود. در بخش نخست به برنامه فیزیکی و ریزفضاهای طرح پرداخته شده و تا حدودی روابط فضایی در آن توضیح داده شده که این توضیحات در فصل پنجم (روند طراحی) کامل می‌شود و در این بخش توضیحاتی در ارتباط با سازه و تأسیسات، برق و … در موزه‌ها آمده است. در بخش دوم ابعاد و استاندارد فضاها و تصاویری در راستای تکمیل این استانداردها و نمونه‌ی ویترین و مبلمان‌ها آمده است. در بخش سوم دیاگرام‌های فضایی این طرح ترسیم شده است. در بخش چهارم نمونه‌های موجود که شامل:

دو نمونه‌ی خارجی موزه‌ی هنرهای معاصر بیلبائو طرح فرانک گهری که خطوط منهنی و تنوع حجمی آن مواردی است که در هنگام طراحی مورد توجه قرارگرفته و در تلفیق و هماهنگ کردن احجام منهنی این طرح تأثیر بسزایی داشته است. نمونه‌ی دیگری که در این فصل به آن اشاره شده موزه هنر میلواکی طرح سانتیاگو کالاتراوا است که از سقف های مواج و نورپردازی‌های خلاقانه‌ی آن که با استفاده از فرم پنجره‌ها و نورگیری از سقف مواردی است که در هنگام طراحی مورد توجه قرارگرفته است.

یک نمونه‌ی داخلی که همان موزه‌ی هنرهای معاصر تهران طرح کامران دیبا است. وجه مشترک سایت این موزه با سایت طرح وجود پارکی در نزدیکی آن دو می باشد، بنابراین در طراحی سعی شده مانند موزه‌ی هنرهای معاصر تهران با طراحی مناسب سایت وقرار دادن آمفی‌تئاتر در جنوب سایت و … دید مناسب از سایت مجموعه  به پارک و طراحی پنجره‌های قسمت جنوبی سعی در بر قراری رابطه با پارک و استفاده از منظره‌ی آن شده است، همچنین می‌توان به باغ مجسمه‌هایی که در قسمت شمالی و جنوبی سایت به کار رفته است اشاره کرد.

در فصل چهارم در دو بخش اقلیم و تحلیل سایت، توضیحاتی در ارتباط با اقلیم همدان آمده و سایت مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و به بیان دلایل انتخاب آن و چگونگی تأثیرسایت در طراحی و هماهنگ و جانمایی طرح در آن پرداخته شده.

در فصل پنجم روند طراحی بیان شده است در اول این فصل توضیحی در ارتباط با ساختمان موزه‌ها و خصوصیات فضایی آن‌ها و … آمده است و سپس روند پیشرفت طرح و ماکت‌ها و اسکیس‌های اولیه آمده وبه ترتیب روند تغییر و تکمیل پلان‌ها و حجم در تصاویر آمده توضیحاتی در این ضمینه ذکر شده و در آخر نقشه‌های نهایی ضمیمه شده است.

در فصل ششم (فصل آخر) به سازه و تأسیسات اختصاص یافته نقشه‌ی ستون‌گذاری ودرز انقطاع  در آن آمده است…………

  • توجه مهم (قبل از هر اقدامی حتما بخوانید) :
  • ** پس از خرید لینک دانلود فایل word پایانامه برای شما نمایان می شود.
  • ** اقلیم پایانامه ها گاها مشابه کار شما نیست لذا پس از خرید اقلیم شهر خود را از طریق یوزرتلگرامی زیر پیگیری بفرمایید تا رایگان در خدمت شما گذاشته شود : telegram.me/Saman_Mzde
  • ** در صورتی که اطلاعات،تصاویر بیشتری در رابطه با ان می خواهید ،با شماره تلفن ۰۹۳۰۸۶۰۷۷۸۱  تماس حاصل فرمایید یا درتلگرام بنده پیغام بگذارید : telegram.me/Saman_Mzde
  • ** در صورتی که موضوع پایانامه شما رویکرد دارد می توانید با شماره تلفن ۰۹۳۰۸۶۰۷۷۸۱  تماس حاصل فرمایید یا درتلگرام بنده پیغام بگذارید تا رویکرد کارتونو اضافه کنیم : telegram.me/Saman_Mzde
  • دانلود فایل word از طریق درگاه بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

تستت متن منو