پایان نامه کارشناسی معماری طراحی پردیس گفت و گو با خویشتن

دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری
آذر ۲۸, ۱۳۹۶
پایان نامه کارشناسی معماری طراحی رصدخانه
آذر ۲۸, ۱۳۹۶
نمایش همه

فهرست…………………………………………………………………………..شماره صفحه

۱-بخش اول: پيش گفتار

فصل اول: آغاز كلام:

۱-۱-۱: مقدمه و خلاصه رساله……………………………………………………………………………………………………………۲

۲-۱-۱: معرفي و توضيح پيرامون موضوع……………………………………………………………………………………………۳

 

۲-۱٫ فصل دوم : ضرورت و علل توجيه طرح:

۱-۲-۱ : ضرورت ايجاد دهكده سبز آرامش………………………………………………………………………………………..۳

   1. : ضرورت ايجاد پردیس گفتگوباخویشتن در ايران، تهران……………………………………………………..۳

 

۲- بخش دوم: محيط آرامبخش

۱-۲- فصل اول: آدمي در تقابل با زندگي شهري……………………………………………………………………………………………..۸

۲-۱-۲٫ سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۳-۱-۲٫ اهميت سلامت رواني…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۴-۱-۲٫ همه گير شناسي بيماري هاي رواني در جهان…………………………………………………………………………..۱۱

۵-۱-۲٫ همه گيرشناسي بيماري هاي رواني در جهان سوم……………………………………………………………………۱۱

۶-۱-۲٫ آمار و ارقام بيماي هاي رواني در ايران…………………………………………………………………………………………۱۱

 

 

۲-۲- فصل دوم: رابطه بين سلامت روان با سلامت جسم……………………………………………………………………………..۱۲

۳-۲- فصل سوم: عناصر مهم در محيط آرامبخش…………………………………………………………………………………………۱۳

 • ۱-۳-۲٫ نور…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
 • ۲-۳-۲٫ رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
 • ۳-۳-۲٫ كيفيت صوتي……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
 • ۴-۳-۲٫ بو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
 • ۵-۳-۲٫ فضا……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
 • ۶-۳-۲٫ طبيعت آرام بخش……………………………………………………………………………………………………………….۲۱
 • ۷-۳-۲٫ ديوار ها…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
 • ۸-۳-۲٫ گذر زمان………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
 • ۹-۳-۲٫ خلوتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
 • ۱۰-۳-۲٫ غيرقابل پيش بيني بودن…………………………………………………………………………………………………..۲۳
 • ۱۱-۳-۲٫سبكي ـ تهي بودگي…………………………………………………………………………………………………………..۲۳
 • ۱۲-۳-۲٫آب……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

 

۴-۲- فصل چهارم: فعاليت هاي درماني

       ۱-۴-۲٫ مديتيشن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۱-۱-۴-۲٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱-۴-۲٫ تأثيرات مفيد مديتيشن………………………………………………………………………………………۳۳

                    ۱-۲-۱-۴-۲٫ تأثيرات جسمى……………………………………………………………………………………………..۳۳

                      ۲-۲-۱-۴-۲٫ تأثيرات روحى …………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۱-۴-۲٫ انواع متداول مديتيشن…………………………………………………………………………………………….۳۵

۴-۱-۴-۲٫ طبقه بندى مديتيشن……………………………………………………………………………………………۳۶

۱-۴-۱-۴-۲٫ مديتيشن تمرکزى……………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۴-۱-۴-۲٫مديتيشن تفکرى………………………………………………………………………………………….۳۶

۵-۱-۴-۲٫ نكاتى در انتخاب روش مديتيشن………………………………………………………………………..۳۶

۶-۱-۴-۲٫تکنيک هاى مديتيشن…………………………………………………………………………………………………۳۷

۷-۱-۴-۲٫يک مديتيشن ساده…………………………………………………………………………………………………۳۹

۸-۱-۴-۲٫مديتيشن در هنگام پياده روى………………………………………………………………………………۳۹

۹-۱-۴-۲٫تکنيک هاى تفکرى مديتيشن………………………………………………………………………………۴۰

۱۰-۱-۴-۲٫ مديتيشن غير رسمى………………………………………………………………………………………………..۴۰

۱۱-۱-۴-۲٫ مديتيشن رسمى – يوگا…………………………………………………………………………………………..۴۱

۱-۱۱-۱-۴-۲٫تاريخ پيدايش مکتب يوگا………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۱-۱-۴-۲٫يوگى …………………………………………………………………………………………………………………۴۴

۳-۱۱-۱-۴-۲٫ مبانى آئين يوگا………………………………………………………………………………………………..۴۵

۴-۱۱-۱-۴-۲٫مراحل و روش هاى مختلف يوگا……………………………………………………………………….۴۶

۵-۱۱-۱-۴-۲٫اصول یوگا…………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۶-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین عدد هشت………………………………………………………………………………………………۵۰

۷-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین ساعت……………………………………………………………………………………………………..۵۰

۸-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین سر شانه ها……………………………………………………………………………………………..۵۰

۹-۱۱-۱-۴-۲٫یوگا، سفر به درون…………………………………………………………………………………………….۵۲

۱۰-۱۱-۱-۴-۲٫ یوگا و سلامت…………………………………………………………………………………………………۵۲

۱۱-۱۱-۱-۴-۲٫پرواز يوگي ها…………………………………………………………………………………………………..۵۳

۱۲-۱۱-۱-۴-۲٫ تكنيك پرواز جسم…………………………………………………………………………………………..۵۶

۱۳-۱۱-۱-۴-۲٫روان‌شناسي يوگا……………………………………………………………………………………………….۵۷

۱۴-۱۱-۱-۴-۲٫فلسفه يوگا………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۱۵-۱۱-۱-۴-۲٫کرامات يوگيان…………………………………………………………………………………………………۶۰

۱۶-۱۱-۱-۴-۲٫ يوگا درمانى…………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۴-۲٫ پرانا يا كي‌……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

‌ ۱-۲-۴-۲٫پراناي‌ خورشيد………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۲-۲-۴-۲٫پراناي‌ هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۲-۴-۲٫پراناي‌ زمين…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۴-۲٫ انرژی درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۱-۳-۴-۲٫ دو قانون‌ بنيادي‌ در انرژي درماني……………………………………………………………………………………………۶۴

۱-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ خود ـ بهبودي……………………………………………………………………………………………………………‌۶۴

۲-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ انرژي‌ حياتي………………………………………………………………………………………………………………‌۶۴

۲-۳-۴-۲٫ انرژي‌ رواني‌ آسيب‌زا و ماهيت هاي‌ فكري……………………………………………………………………………………۶۵‌

۳-۳-۴-۲٫انرژي درماني قادر به‌ انجام‌ چه‌ كارهايي‌ است‌؟……………………………………………………………………………..۶۵

۴-۳-۴-۲٫تفسيري‌ بر نتايج‌ حاصل‌ از اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني……………………………………………………۶۵

۵-۳-۴-۲٫تقويت انرژي هاي معنوي……………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۶-۳-۴-۲٫تكنيك هاي فعال سازي آدمك هاي ذهني…………………………………………………………………………………..۷۰

۷-۳-۴-۲٫تمرين‌هاي‌ بدني‌………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۸-۳-۴-۲٫جارو كردن‌ در انرژي درماني…………………………………………………………………………………………………….۷۴

۹-۳-۴-۲٫درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني………………………………………………………………………………..۷۵

۱۰-۳-۴-۲٫فشار خون‌ و انرژي درماني……………………………………………………………………………………………………..۷۶

۱۱-۳-۴-۲٫ روش‌ اسكن‌ كردن‌ هاله‌ بيروني‌ در انرژي درماني………………………………………………………………….۷۷

۱۲-۳-۴-۲٫ روش‌ اسكن‌ هاله‌ تندرستي‌ در انرژي درماني………………………………………………………………………..۷۸

۱۳-۳-۴-۲٫ كالبد بيوپلاسميك‌ يا كالبد انرژي‌ در انرژي درماني…………………………………………………………….۷۸

۱۴-۳-۴-۲٫ لباس‌هاي‌ عايق‌كننده‌ در انرژي درماني…………………………………………………………………………………۷۹

۱۵-۳-۴-۲٫ ماهيت‌ انرژي درماني……………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۱۶-۳-۴-۲٫ چاکرا………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۱-۱۶-۳-۴-۲٫ تعداد چاكراهاي موجود………………………………………………………………………………………………۸۰

۲-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراها و شفابخشي…………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراها يا مراكز انرژي در انرژي درماني‌……………………………………………………………………۸۵

۴-۱۶-۳-۴-۲٫ آزمايش كردن چاكراها……………………………………………………………………………………………….۸۶

۵-۱۶-۳-۴-۲٫ تطهير و گشودن چاكراها……………………………………………………………………………………………۸۷

۶-۱۶-۳-۴-۲٫ جريان هاي انرژي چاكراها………………………………………………………………………………………….۸۷

۷-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراها و روابط……………………………………………………………………………………………………………۸۸

۸-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراهاي هفت بدن…………………………………………………………………………………………………….۸۹

۹-۱۶-۳-۴-۲٫ روابط انرژي و چاكراها…………………………………………………………………………………………………۹۱

۱۰-۱۶-۳-۴-۲٫ مسدود كردن چاكرا……………………………………………………………………………………………………۹۱

۱۱-۱۶-۳-۴-۲٫ انفجار چاكرا………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۱۲-۱۶-۳-۴-۲٫ جريان هاي چاكرايي…………………………………………………………………………………………………۹۳

۱۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكرا و گلبرگ‌هاي آن………………………………………………………………………………………………۹۴

۱۴-۱۶-۳-۴-۲٫ كاركردن با چاكراها…………………………………………………………………………………………………..۹۵

۱۷-۳-۴-۲٫ هاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۱ -۱۷-۳-۴-۲٫ تقويت هاله…………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۲-۱۷-۳-۴-۲٫تمرين اول ديدن هاله تمركز………………………………………………………………………………………….۹۶

۳-۱۷-۳-۴-۲٫تمرين دوم ديدن هاله تمركز…………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۱۷-۳-۴-۲٫لازمه ديدن هاله ها………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۵-۱۷-۳-۴-۲٫هاله و رنگ ها…………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۶-۱۷-۳-۴-۲٫هماهنگي هاله………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

 

۲-۴-۲٫ آب درماني……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۱-۲-۴-۲٫ آب و رفع خستگي…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۲-۲-۴-۲٫موارد کاربرد آب درماني در ورزش……………………………………………………………………………………..۱۰۴

۳-۲-۴-۲ .ممنوعيت استفاده از آب درماني……………………………………………………………………………………….۱۰۵

۳-۴-۲٫ ايروبيك …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۱-۳-۴-۲٫ بدنسازي (كار با دستگاه)…………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۲-۳-۴-۲٫ فاكتورهاي سن……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۳-۳-۴-۲٫ ايروبيك در زنان……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

 

۳- بخش سوم: سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۱-۳٫تاریخچه بام سبز………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۱-۱-۳٫سود های محیطی……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۲-۱-۳مزایای ایجاد بام سبز………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۳-۱-۳٫نگهداري بام سبز ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۴-۱-۳٫آيا مي توان هر نوع باغي را بر روي هر بامي اجرا کرد؟………………………………………………………….۱۱۱

۵-۱-۳٫آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز …………………………………………………………………………………..۱۱۲

۶-۱-۳٫ مراحل اجراي بام سبز…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۷-۱-۳٫انواع عايق سبز……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۸-۱-۳٫جزئيات بام سبز……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

 

۴- بخش چهارم: نمونه هاي موردي

     ۱-۴٫ نمونه داخلي – كانون يوگا (ظفر) …………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۱-۱-۴٫ كلاس هاي آموزشي……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۲-۱-۴٫ دوره تغذیه صحیح………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۳-۱-۴٫ فروشگاه اين مجموعه………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۲-۴٫ نمونه خارجي- درهند…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۳۴٫ هتل كوجيماچي كايكان……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

 

۵- بخش پنجم: طراحي مجموعه

۱-۵٫تحلیل بستر طرح………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

۱-۱-۵٫ محل سايت و اهميت انتخاب آن…………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۲-۱-۵٫ استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۳-۱-۵٫ زمين شناسي…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

۴-۱-۵٫ ناهمواري هاي استان تهران……………………………………………………………………………………………………۱۴۴

۵-۱-۵٫ اقليم استان تهران……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

۷-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین – اقلیم………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

۸-۱-۵٫تقسيمات سياسي استان تهران………………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۹-۱-۵٫زندگي شهري……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

۱۰-۱-۵٫ موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران…………………………………..۱۴۸

۱۱-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به منطقه یک…………………………………………………………………………………….۱۴۹

۱۲-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به محله………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

۱-۱۲-۱-۵٫ آجودانیه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

     ۱۳-۱-۵٫ بافت منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

     ۱۴-۱-۵٫ مختصات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۱۵-۱-۵٫ دید و منظر………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۱-۱۵-۱-۵٫ جهت دید از خارج به داخل زمین…………………………………………………………………………………………..۱۵۳

۱۶-۱-۵٫ خط آسمان………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۱۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

۱۷-۱-۵٫پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

۱۸-۱-۵٫کاربری های همجوار زمین……………………………………………………………………………………………………..۱۵۷

۱-۱۸-۱-۵٫کاربری های موجود در محله تا شعاع ۱۰۰ متری……………………………………………………………۱۵۸

۱۹-۱-۵٫شیب و مقطع زمین………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

۲۰-۱-۵٫ مسیر های حمل و نقل شهری………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۲۱-۱-۵٫دسترسی و شریان ها………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

۲-۵٫ شناخت مراجعين به طرح…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲

۳-۵٫ شكل گيري راه آرامش……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

۴-۵٫ برنامه و اصول حاکم بر طراحی………………………………………………………………………………………………………….۱۶۳

۱-۴-۵٫ چند عنصر بكار رفته در طرح…………………………………………………………………………………………………..۱۶۳

۲-۴-۵٫درخت انجير معابد…………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

۳-۴-۵٫عدد ۸………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸

۴-۴-۵٫ باغ ژاپني………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۹

۵-۵٫ مقدمات طراحي…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۰

۱-۵-۵٫ تصويري كلي از برنامه عملكرد دهكده……………………………………………………………………………………..۱۷۰

۲-۵-۵٫ انواع فعاليت ها و خدمات پردیس گفتگوباخویشتن………………………………………………………………..۱۷۰

۳-۵-۵٫جدول برنامه ريزي فيزيكي…………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

۱-۳-۵-۵٫ فضاها عمومي……………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

۲-۳-۵-۵٫ فضاهاي درماني………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

۶-۵٫ جايگيري فضاها در سايت…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳

۷-۵٫ نما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۶

 

۶- بخش ششم:ضميمه

۱-۶- دياگرام دستي………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۲-۶- اسكيس از مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۸

۳-۶-ديتيل بام سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۰

 

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۳

 

 

بخش اول: پيش گفتار

آرامش آن چیزی نیست که در بی سر و صدا،

بی مشکل، بی کار سخت یافت می شود،

چیزی است که می گذارد در میان شرایط سخت،

آرامش در قلب ما حفظ شود.

این تنها معنای حقیقی آرامش است …

 

 1. بخش اول: پيش گفتار

۱-۱٫ فصل اول: آغاز كلام:

۱-۱-۱: مقدمه و خلاصه رساله

در اين روزگاران كه زمين آبستن گذار از هزاره اي به هزاره اي ديگر است، مناسبات اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و الگوهاي زندگي روزبروز بر تعداد كلان شهرها و شهروندان آنها مي افزايد. زندگي آدميان در چنين مجتمع هاي زيستي، به ويژه در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه دست خوش بسيار تنش ها و ناآرامي هاست كه حاصلي جز فشارهاي ذهني و رواني براي عموم آنها ندارد و با توجه به اين كه طبق آمار منتشر شده مبتلايان به اضطراب، ترس، نگراني و افسردگي بيشترين آمار را در جهان دارا مي باشند و اين بيماري ها به صورت يكي از مشكلات عمده جوامع كنوني در آمده است. بسياري از روانشناسان راه رهايي از فشار هاي رواني را دور شدن از محيط پر تنش،‌ مسافرت كردن، استراحت كردن و همجواري با محيط طبيعي مي دانند زيرا دوري از این محيط فرصتي جهت بهبود و سازگاري صحيح براي اين گونه افراد فراهم مي كند. در اين رساله سعي بر آن بوده است تا با بررسي مباني نظري تاثير گذار بر ذهنيت آدمي و شناخت عوامل موثر بر تامين آرامش روان انسان، به خصوص معماري و فضا و نقش آن در اين مهم، مجموعه اي تحت عنوان پردیس گفتگوباخویشتن در يكي از مناطق كلان شهر تهران، در قالب بخش عملي اين رساله شكل يابد. اين مجموعه با ارائه گونه اي از معماري كمينه گرا سعي در خلق فضاهايي دارد كه براي مراجعين، تجربه اي در جهت دريافت و نيل به آرامش ذهني كه همانا غايت نهايي زندگي آدمي است را، رهگشا باشد. پردیس گفتگوباخویشتن نيز يك مجموعه آموزشي، استراحتي،‌ درماني، ‌تفريحي براي همه افرادي است كه از فشارهاي زندگي،‌ دچار خستگي و ناراحتي عصبي شده اند و با اقامت در اين مجموعه كه در ميان طبيعت و در محيطي آرام واقع شده مي توانند به استراحت پرداخته و نيروي از دست رفته را به دست آورند. كمبود اين مكان در تهران محرز است و سعي بر آن شده است كه در اين پروژه اين نياز بر طرف شود.

 

 

كليد واژه: آرامش،‌ تنش، اضطراب،‌روان، انرژي دروني،‌ذهن كيهاني، خودآگاهي، تمركز، سادگي، خلوص، فضا، كمينه گرايي، عمق، تعالي، نور، آب

 

۲-۱-۱: معرفي و توضيح پيرامون موضوع

طرح مسئله: واقعيت مهمي كه در حين مطالعه تاريخ زندگاني انسان ها – از همان ابتداي خلقت تا به امروز – شاهد آن بوده ايم آن است كه تمام تلاش، حركت و تكاپوي انسان ها را مي توان تحت عنوان حركت براي دستيابي به يك اصل و ارزش غايي خلاصه كرد: «آسودگي و رستگاري». به سراسر تاريخ اديان بزرگ جهان نيز بنگريم مي بينيم كه علي رغم اختلافات ديد و برداشت آن ها از هستي مي توان از يك جوهر مشترك سخن به ميان آورد.تعيين كننده اين جوهر مشترك غايت ممتازي است كه همه اين اديان به نحوي متوجه آن بوده اند و به آن وعده داده اند، اين غايت «آرامش و رستگاري» است.

انسان ها با هدف تحقق بخشيدن به اين هدف غايي – آگاهانه يا نا آگاهانه- همه امور را در پرتو همين اصول مي ديده اند و تمامي تكاپوي انسان تا به امروز در جهت رسيدن به اين آرامش و آسودگي بوده است.اين حركت تا به آنجا پيش رفت كه چراغ جديدي در ذهن انسان روشن شد، او فكر مي كرد مي تواند با تكنولوژي به اين هدف دست پيدا كند. اين روند را مي توان تا به پيشبرد رويدادهاي علمي و رسيدن به عصر حاضر با عنوان عصر اطلاعات دنبال كرد، به گونه اي كه نفوذ عميق اين پيشرفت و گسترش علمي را مي توان در همه سطوح زندگي و همه مناسبات و زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و… به ميزان قابل توجهي مشاهده نمود. اما آنچه كه امروزه مطرح است اين است كه اين روند تا چه حد توانسته آن هدف نهايي را كه همانا آسودگي دو بعد جسم و جان انسان است برآورده سازد و اينكه انسان امروز تا چه حد آگاه است از اين كه تسلط روز افزون زندگي شهري بر وي غوطه ور شدنش در امور از آن آرامش و رهايي دور مي كند روز به روز بر فشارهاي روحي و عدم آسودگي وي مي افزايد.

مصداق عيني اين نا آرامي هاي روحي و رواني را مي تون در بالا رفتن آمار جرم و جنايت در جوامع……………………

توجه مهم (قبل از هر اقدامی حتما بخوانید) :

** پس از خرید لینک دانلود فایل word پایانامه برای شما نمایان می شود.** اقلیم پایانامه ها گاها مشابه کار شما نیست لذا پس از خرید اقلیم شهر خود را از طریق یوزرتلگرامی زیر پیگیری بفرمایید تا رایگان در خدمت شما گذاشته شود : telegram.me/Saman_Mzde

** در صورتی که اطلاعات،تصاویر بیشتری در رابطه با ان می خواهید ،با شماره تلفن ۰۹۳۰۸۶۰۷۷۸۱  تماس حاصل فرمایید یا درتلگرام بنده پیغام بگذارید : telegram.me/Saman_Mzde

** در صورتی که موضوع پایانامه شما رویکرد دارد می توانید با شماره تلفن ۰۹۳۰۸۶۰۷۷۸۱  تماس حاصل فرمایید یا درتلگرام بنده پیغام بگذارید تا رویکرد کارتونو اضافه کنیم : telegram.me/Saman_Mzde

 ** پایانامه به همراه پروپزال می باشد.

دانلود فایل word از طریق درگاه بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

تستت متن منو